GẶP GỠ ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI DIỆN NGOẠI NGỮ HANKUK, HÀN QUỐC