Du học Úc: Chương trình thạc sĩ tại học viện Holmes (Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Cairns)

Học viện Holmes thu hút nhiều sinh viên quốc tế theo học thạc sĩ mỗi năm, điều gì làm nên sự đặc biệt và chất lượng ở học viện Holmes? hôm nay #MHA cung cấp chi tiết về chương trình đào tạo thạc sĩ ở nơi đây!

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI HOLMES

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thạc sĩ quản trị kinh doanh ((MBA) có mục tiêu rõ ràng là dạy bạn cách suy nghĩ như một người kinh doanh và cách lập kế hoạch bằng cách sử dụng tư duy chiến lược tiên tiến. Học thạc sĩ quản trị kinh doanh sẽ cho phép bạn xem xét các vấn đề và cơ hội một cách nghiêm túc.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là một khóa học kéo dài 1,5 năm, được cung cấp toàn thời gian trong ba học kỳ. Để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp, tất cả học sinh phải hoàn thành tốt 12 môn học.

Chương trình kéo dài trong 1.5 năm bao gồm:

GCB: 0.5 NĂM

2 môn học chuyên ngành + 2 môn tự chọn

 • Kế toán cho các quyết định Kinh Doanh
 • Kế toán doanh nghiệp
 • 2 môn tự chọn

GDB: 1 NĂM

4 môn chuyên ngành + 4 môn tự chọn

 • Kế toán cho các quyết định kinh doanh
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp
 • Thống kê kinh doanh
 • 4 môn tự chọn

MBA: 1.5 NĂM

8 môn chuyên ngành + 4 môn tự chọn

 • Kế toán kinh doanh
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp
 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý các tổ chức trong môi trường toàn cầu
 • Chiến lược cạnh tranh
 • Thống kê kinh doanh
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • 4 môn tự chọn

Chuyên Ngành

KẾ TOÁN

 • Hệ thống thông tin chiến lược cho doanh nghiệp
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp
 • Kế toán quản lý

KINH DOANH QUỐC TẾ

 • Quản lý xuyên biên giới
 • Kinh doanh quốc tế qua biên giới
 • Các khía cạnh pháp lý của thương mại quốc tế và doanh nghiệp
 • Thương mại quốc tế và doanh nghiệp

Bằng cấp: Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Khóa học đáp ứng các thông số kỹ thuật của Khung Bằng cấp của Úc đối với bằng thạc sĩ Cấp độ 9.

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Thạc sĩ quản trị kinh doanh có mục tiêu rõ ràng là cung cấp giáo dục và kỹ năng kinh doanh cho sinh viên để giúp họ quản lý và lãnh đạo trong các tổ chức trong thời đại kỹ thuật số. Holmes MBA (Professional) sẽ cho phép bạn xem xét nghiêm túc các vấn đề và cơ hội thông qua một loạt các phân tích chuyên sâu.

Khóa học MBA (Chuyên nghiệp) là một khóa học kéo dài 2 năm, được cung cấp toàn thời gian trong bốn học kỳ. Để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp, tất cả học sinh phải hoàn thành 16 môn học.

GCB: 0.5 NĂM

4 môn chuyên ngành + 4 môn tự chọn

 • Kế toán kinh doanh
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp
 • Thống kê kinh doanh
 • 4 môn tự chọn

GDB: 1,5 NĂM

8 môn chuyên ngành + 4 môn tự chọn

 • Kế toán kinh doanh
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp
 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý các tổ chức trong môi trường toàn cầu
 • Chiến lược cạnh tranh
 • Thống kê kinh doanh
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • 4 môn tự chọn

MBA (CHUYÊN NGHIỆP): 2 NĂM

8 môn chuyên ngành + 8 môn tự chọn

 • Kế toán kinh doanh
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế doanh nghiệp
 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý các tổ chức trong môi trường toàn cầu
 • Chiến lược cạnh tranh
 • Thống kê kinh doanh
 • Nghiên cứu kinh doanh
 • 8 môn tự chọn

CHUYÊN NGÀNH

PHÂN TÍCH

 • Các nguyên tắc cơ bản về phân tích kinh doanh
 • Hình ảnh hóa dữ liệu
 • Phân tích dự đoán
 • Trí tuệ nhân tạo và máy tính
 • Khởi nghiệp và đổi mới

QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Quản lý dự án IS
 • Quản lý rủi ro dự án IS
 • Quản lý Con người và nguồn lực trong dự án
 • Quản lý danh mục và dự án

KẾ TOÁN

 • Kế toán quản lý
 • Hệ thống thông tin chiến lược cho doanh nghiệp
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Luật doanh nghiệp

Bằng cấp: Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Chuyên nghiệp). Khóa học đáp ứng các thông số kỹ thuật của Khung Bằng cấp của Úc đối với bằng thạc sĩ Cấp độ 9.

THẠC SĨ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Bằng Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp (MPA) được thiết kế để phát triển các kế toán viên chuyên nghiệp đầy tham vọng tham gia lãnh đạo các vấn đề phức tạp trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến thông tin tài chính.

Sinh viên MPA phát triển các kỹ năng nâng cao bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế và sự công nhận chuyên nghiệp quốc tế.

Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp là một khóa học kéo dài 1,5 năm, được cung cấp toàn thời gian trong ba học kỳ. Để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp, tất cả học sinh phải hoàn thành 12 môn cơ bản thành công. Không có môn tự chọn nào cho khóa học này.

NĂM 1

8 môn học chuyên ngành

 • Kế toán cho các Quyết định Kinh doanh
 • Tài chính cho Doanh nghiệp
 • Kinh tế cho Doanh nghiệp
 • Kế toán quản lý
 • Hệ thống thông tin chiến lược cho doanh nghiệp
 • Kế toán Doanh nghiệp
 • Thống kê kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp

NĂM 2

4 môn chuyên ngành

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Lý thuyết kế toán và các vấn đề hiện tại
 • Kiểm tra, Đảm bảo và Tuân thủ
 • Lý thuyết, Thực hành và luật thuế

Bằng cấp: Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên được cấp bằng Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp. Khóa học đáp ứng các thông số kỹ thuật của Khung Bằng cấp của Úc đối với bằng thạc sĩ Cấp độ 9.

THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Khóa học Thạc sĩ Hệ thống Thông tin cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa khía cạnh kinh doanh và kỹ thuật của Công nghệ Thông tin. Hệ thống thông tin là một lĩnh vực đầy thách thức đi sâu vào việc tích hợp Công nghệ thông tin vào các quy trình của tổ chức để đáp ứng nhu cầu kỹ thuật số ngày càng tăng của doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội lựa chọn một trong những chuyên ngành này để bổ sung cho việc học và nâng cao triển vọng trong tương lai.

GCIS: 0.5 NĂM

4 môn chuyên ngành

 • Phân tích và Thiết kế Hệ thống Kinh doanh
 • Các vấn đề chuyên môn trong IS, Đạo đức & Thực hành
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Tận dụng CNTT cho Chiến lược Doanh nghiệp

GDIS: 1 NĂM

7 môn chuyên ngành + 1 môn tự chọn

 • Quản lý dự án
 • Phân tích và Thiết kế Hệ thống Kinh doanh
 • Các vấn đề chuyên môn trong IS, Đạo đức & Thực hành
 • Tận dụng CNTT cho Chiến lược Doanh nghiệp
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Quản trị và Rủi ro
 • Các nguyên tắc cơ bản về phân tích kinh doanh
 • 1 môn tự chọn

MIS: 2 NĂM

12 môn chuyên ngành + 4 môn tự chọn

 • Quản lý dự án
 • Phân tích và Thiết kế Hệ thống Kinh doanh
 • Các vấn đề chuyên môn trong IS, Đạo đức & Thực hành
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Thống kê cho các Quyết định Kinh doanh
 • Nghiên cứu Kinh doanh
 • Tận dụng CNTT cho Chiến lược Doanh nghiệp
 • Hệ thống thông tin doanh nghiệp
 • IS Quản trị rủi ro
 • IS Chiến lược và Đổi mới
 • Các nguyên tắc cơ bản về phân tích kinh doanh
 • Dự án nơi làm việc đương đại
 • 4 môn tự chọn

CHUYÊN NGÀNH

AN NINH

 • Hệ thống bảo mật thông tin
 • Máy tính và phân tích Pháp y
 • Bảo mật mạng máy tính

QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Quản lý rủi ro dự án IS
 • Con người và nguồn lực cho dự án
 • Quản lý danh mực và dự án

PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP

 • Hình ảnh hóa dữ liệu
 • Phân tích dự đoán
 • AI/Máy tính

Bằng cấp: Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên được cấp bằng Thạc sĩ Hệ thống Thông tin. Khóa học đáp ứng các thông số kỹ thuật của Khung Bằng cấp của Úc đối với bằng thạc sĩ Cấp độ 9.

HỌC PHÍ

Minh Hoàng An cung cấp cho bạn học phí của chương trình thạc sĩ

KHOÁ HỌCHỌC PHÍ / KỲTỔNG PHÍ
Thạc sĩ quản trị kinh doanhA$9,800$29,400
Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệpA$9,800$29,400
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Chuyên nghiệp)A$9,800$39,200
Thạc sĩ hệ thống thông tinA$9,800$39,200
Văn bằng tốt nghiệp về kinh doanhA$9,800$19,600

  Chi tiết liên hệ:
  Công ty Tư vấn du học & Học bổng Minh Hoàng An

  Tp.HCM:
  Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hữu Nguyên, 1446 - 1448 Đường 3/2, P.2, Q.11
  Điện thoại: (028) 6652 6200
  Hotline: 0905 605 601 | 0916 685 601

  Đà Nẵng:
  72 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn
  Hotline: 0905 605 601 | 0916 685 601

  Email: [email protected]
  Website: www.minhhoangan.edu.vn
  Website: www.duhocdailoan.net.vn

  Điền thông tin để nhận được cuộc gọi tư vấn sớm nhất từ Minh Hoàng An

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  *
  *